شماره‌ای موجود نیست.
تماس با ما

دبیرخانه اصفهان :
روبروی ترمینال کاوه-خیابان پروفسور فلاطوری-شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران
تلفن:34923085-031 دورنما: 34527007-031

دبیرخانه تهران :
میدان نوبنیاد، خیابان شهید لنگری، خیابان شهید تیموری ، شرکت صنایع الکترونیک ایران، دفتر شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران
تلفن : 26750320-021 دورنما : 22988030-021

ایمیل:idea@ioico.ir

صاحب امتیاز:
صنایع الکترونیک ایران
مدیر مسئول:
- - -
سردبیر:
آقای شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران
مدیر داخلی:
- - - -