+ - دوره ۸ ‏(۱۳۹۶)
فرایند داوری

ابتدا مقاله را مطابق با فرمت قرار داده روی سایت در بخش راهنمای نویسنده بارگذاری کرده و پس از بازبینی اولیه توسط کارشناس مربوطه مقاله برای داوران ارسال می گردد.

پس از پاسخ داوران، در صورتی که مقاله نیاز به بازبینی داشته باشد برای نویسنده بازگردانده شده و نویسنده می بایست از بخش بازبینی همین مقاله در حساب کاربری خود مقاله را برطبق نظر داوران بازبینی و در صورت نیاز فایلی را مبنی بر پاسخ به داوران ضمیمه مقاله نماید.

پس از آن مقاله مجددا برای داور ارسال شده تا از تغییرات مورد نظر اطلاع پیدا کند و این روند تا زمانی که داوران محترم نظر بر پذیرش مقاله دهند ادامه خواهد یافت.

پس از پذیرش نهایی مقاله، مقاله برای چاپ در فصلنامه ارسال خواهد شد.

 

با تشکر           

دفتر فصلنامه صنایع الکترونیک

صاحب امتیاز:
صنایع الکترونیک ایران
مدیر مسئول:
- - -
سردبیر:
آقای دکتر محمد کاظم مروج فرشی
مدیر داخلی:
علی طیبی