+ - دوره ۸ ‏(۱۳۹۶)
پایگاه‌های نمایه‌کننده

 (ISC) پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

بانک اطلاعات نشریات کشور

مرجع دانش

صاحب امتیاز:
صنایع الکترونیک ایران
مدیر مسئول:
- - -
سردبیر:
آقای دکتر محمد کاظم مروج فرشی
مدیر داخلی:
علی طیبی