+ - دوره ۸ ‏(۱۳۹۶)
پیگیری مقاله

به منظور پیگیری مقاله خود با نشانی الکترونیک فصلنامه مکاتبه نمایید.

نشانی الکترونیک : 

 

journal[at]sairan[dot]ir

 

- تذکر : جهت پاسخگویی سریعتر شماره مقاله (کد رهگیری) را اعلام فرمایید.

 

صاحب امتیاز:
صنایع الکترونیک ایران
مدیر مسئول:
- - -
سردبیر:
آقای دکتر محمد کاظم مروج فرشی
مدیر داخلی:
علی طیبی