شماره‌ای موجود نیست.
ایده برتر

                                                           

چشم انداز ما

شناسایی قابليت‌های خاص و متمايز کننده و غافلگير کننده [دشمن] در صحنه نبرد و تبديل آن به سامانه-محصول برای حصول اطمينان از بازدارندگی و دستيابی به رشد و بالندگی ملی و رسیدن به قله های موفقیت و شکوفایی.

شرکت در جشنواره

1. ارسال ايده[1 مهر ماه تا 30 بهمن ماه 94]: در حوزه ماموريتی الکترواپتيک و ليزر با شناختی که از نيازها و قابليت‌ها داريد، ايده خود را در صورت محرمانه بودن در قالب فرم ايده‌پردازی جشنواره (در سايت idea.sairan.ir) تکميل و به يگان خدمتی خود تحويل نماييد و در صورت محرمانه نبودن به آدرس پست الکترونيک دبيرخانه جشنواره (idea@ioico.ir) ايميل نماييد.
2. ارزيابی و داوری ايده‌ها[30 بهمن ماه 94 تا 30 فروردين ماه 95]: ايده‌های ارسالی در کميته تخصصی داوران بررسی و در صورت پذيرش به مرحله تکميل و توسعه راه می‌يابند. در اين مرحله ايده های منتخب در جمع هيات داوران با حضور ايده پردازان ارائه و امتياز داده می شوند. ايده‌های برتر اين مرحله به اختتاميه جشنواره معرفی می‌گردند.
3. برگزاری اختتاميه[ارديبهشت ماه 95]: اختتاميه جشنواره با حضور ايده‌پردازان برتر برگزار و ايده‌های برتر ضمن دريافت هدايای ويژه جشنواره به ارائه ایده خود می پردازند.
4. برگزاری نشست‌های ويژه تخصصی در حوزه الکترواپتيک و ليزر و نمايشگاه تخصصی محصولات و دستاوردهای فناورانه شرکت صنايع الکترواپتيک صاايران- ويژه شرکت‌کنندگان در مراسم اختتاميه جشنواره

جوایز جشنواره

• اعطای تنديس جشنواره، سکه طلا، کارت هديه و جوايز نفيس ديگر برای ايده‌های راه‌يافته به مرحله پايانی
• اعطای لوح تقدير و گواهينامه به ايده‌های پذيرفته شده در مرحله اول
• حفظ مالکيت فکری و معنوی برای کليه ايده‌های دريافتی

 

صاحب امتیاز:
صنایع الکترونیک ایران
مدیر مسئول:
- - -
سردبیر:
آقای شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران
مدیر داخلی:
- - - -