+ - دوره ۸ ‏(۱۳۹۶)
هیأت تحریریه - فصلنامه صنایع الکترونیک
دکتر محمدکاظم مروج فرشی
دکتر محمدکاظم مروج فرشی
 
استاد دانشگاه تربیت مدرس
 
تلفن 82883367
فکس
موبایل
آدرس سایت
ایمیل
دکتر وحید احمدی
دکتر وحید احمدی
 
استاد دانشگاه تربیت مدرس
 
تلفن 82883368
فکس
موبایل
آدرس سایت
ایمیل
دکتر محمود احمدیان عطاری
دکتر محمود احمدیان عطاری
 
دانشیار دانشگاه خواجه نصیر
 
تلفن 88469084
فکس
موبایل
آدرس سایت
ایمیل
دکتر محمد سلیمانی
دکتر محمد سلیمانی
 
استاد دانشگاه علم و صنعت
 
تلفن 77491240
فکس
موبایل
آدرس سایت
ایمیل
دکتر جواد صالحی
دکتر جواد صالحی
 
استاد دانشگاه صنعتی شریف
 
تلفن 66164346
فکس
موبایل
آدرس سایت
ایمیل
دکتر مهدی فردمنش
دکتر مهدی فردمنش
 
استاد دانشگاه صنعتی شریف
 
تلفن 66165920
فکس
موبایل
آدرس سایت
ایمیل
دکتر ابراهیم محمود زاده
دکتر ابراهیم محمود زاده
 
دانشیار دانشگاه مالک اشتر
 
تلفن 22827547
فکس
موبایل
آدرس سایت
ایمیل
دکتر حمید لطیفی
دکتر حمید لطیفی
 
استاد دانشگاه شهید بهشتی
 
تلفن 29903073
فکس
موبایل
آدرس سایت
ایمیل
دکتر شهرام محمد نژاد
دکتر شهرام محمد نژاد
 
استاد دانشگاه علم و صنعت
 
تلفن 73225630
فکس
موبایل
آدرس سایت
ایمیل
دکتر زین العابدین نوابی شیرازی
دکتر زین العابدین نوابی شیرازی
 
استاد دانشگاه تهران
 
تلفن 88009215
فکس
موبایل
آدرس سایت
ایمیل
صاحب امتیاز:
صنایع الکترونیک ایران
مدیر مسئول:
- - -
سردبیر:
آقای دکتر محمد کاظم مروج فرشی
مدیر داخلی:
علی طیبی