+ - دوره ۸ ‏(۱۳۹۶)
روش ترکیبی تشخیص و تصحیح خطا در حسگرهای دما در واحد هواساز بر اساس پردازش سیگنال حسگربا استفاده از مدل سخت افزار برنامه پذیر آنالوگ
عنوان (انگلیسی): Hybrid Fault Detection and Recovery in Air Handling Unit Temperature Sensors Based on Sensor Signal processing using Field Programmable Analog Arrays Model
نشریه: فصلنامه صنایع الکترونیک
شماره: فصلنامه صنایع الکترونیک (دوره: ۸، شماره: ۱ (بهار ۹۶))
نویسنده: سیمین دخت طهماسبی ، یاسر بالغی
کلیدواژه‌ها : رای گیر ، واحد هواساز ، تشخیص خطا ، تصحیح خطا ، انحراف معیار ، سخت افزار برنامه پذیر آنالوگ ، سری زمانی
کلیدواژه‌ها (انگلیسی): Fault Recovery , Voter , Standard Deviation , Time series , FPAA , Fault Detection , Air Handling Unit
چکیده:

سیستم های تهویه مطبوع بخش زیادی از کل انرژی مورد استفاده در یک ساختمان تجاری را مصرف می کنند. خطاها دراین سیستم می توانند منجر به اتلاف بیش از حد انرژی شوند. در این تحقیق یک روش تشخیص و تصحیح خطا در حسگر دمای یک واحد هواساز با استفاده از شبیه سازی سخت افزار برنامه پذیر آنالوگ بررسی شده است. در این مقاله یک روش ترکیبی تشخیص انواع خطاهای بایاس،‏ مقیاس،‏ دریفت،‏ نویز و ثابت در حسگرهای دما بررسی شده است. این روش شامل سه بخش می باشد که یک بخش مربوط به تشخیص خطاهای بایاس،‏ مقیاس و دریفت با استفاده از روش سری زمانی ،‏ بخش دیگر مربوط به تشخیص خطای نویز با استفاده از انحراف معیار نمونه ها و بخش آخر هم مربوط به تشخیص خطای ثابت با استفاده از یک رای گیر می باشد. روش پیشنهادی در تشخیص خطاهای نویز و دریفت بهتر از روش های پیشین عمل کرده و همچنین خطاهای با درجه خطای کمتر را به خوبی تشخیص می دهد. در روش پیشنهادی،‏ سیستم طوری طراحی شده است که با خطادار شدن یکی از حسگرها،‏ سخت افزار برنامه پذیر آنالوگ با تغییر وزن در فرآیند میانگین گیری باعث تصحیح خطا شده و سیستم می تواند به کار خود ادامه دهد. عملیات شبیه سازی سخت افزار برنامه پذیر آنالوگ و تغییر ساختار آن با استفاده از تغییر حالت اتوماتیک سوئیچ ها در محیط سیمولینک نرم افزار متلب انجام شده است.

چکیده (انگلیسی):

In Air conditioning systems (HVAC), including heating, cooling and ventilation systems use much of the total energy consumed in commercial buildings. Air Handling Unit (AHU) is one of the most important parts in air conditioning systems. In a survey of the UK buildings, data has shown that 25-50% of energy is wasted due to errors in air-conditioned buildings. If these errors are identified in the early stages before unacceptable damage occur and recognized, this range can be reduced to below 15%.
Along with the evolution of energy-efficient air conditioning in commercial buildings, a wide range of diagnostics and fault detection methods continuously increased in the fields of air conditioning. Different techniques are developed using computer with the low installation cost for years to increase real-time detection of errors.
In this study, a method of fault recovery in temperature sensor of air handling unit has been proposed using simulation of field programing analog array (FPAA) and genetic algorithms as evolutionary algorithms. It is assumed that multiple sensors are working and the output is the average temperature sensors. In faulty situation, using the fault recovery method, the system is able to work properly with one of the sensors. The study consists of two parts, which is a part related to bias, scale and drift fault detection using time series method, noise fault detection using the sample standard deviation, constant fault detection using a voter and the another part is fault recovery using FPAA.

فایل مقاله : [دریافت (740.8 kB)] ‏305 دریافت تاكنون
صاحب امتیاز:
صنایع الکترونیک ایران
مدیر مسئول:
- - -
سردبیر:
آقای دکتر محمد کاظم مروج فرشی
مدیر داخلی:
علی طیبی