+ - دوره ۸ ‏(۱۳۹۶)
تحلیل عملکرد سونار روزنه مصنوعی معکوس چندپایه در تصویرسازی از اهداف زیر آب
عنوان (انگلیسی): Analysis of Multi-static Inverse Synthetic Aperture Sonar Performance in Underwater Target Imaging
نشریه: فصلنامه صنایع الکترونیک
شماره: فصلنامه صنایع الکترونیک (دوره: ۸، شماره: ۱ (بهار ۹۶))
نویسنده: جواد تقی زاده ، سید علیرضا سیدین
کلیدواژه‌ها : سونار روزنه مصنوعي معکوس چندپايه(MISAS) ، منبع مجازی ، الگوريتم پس¬تابش ، سونار روزنه مصنوعي معکوس (ISAS)
کلیدواژه‌ها (انگلیسی): Virtual Resource , Inverse Synthetic Aperture Sonar(ISAS) , Multi-static Inverse Synthetic Aperture Sonar(MISAS) , Back Projection Algorithm
چکیده:

به منظور تصويرسازي آكوستيكي از اهداف متحرك زير آب مي‌توان از ايده سونار روزنه مصنوعي معكوس چندپايه بهره برد. هرچند الگوريتم تصويرسازي مناسب براي اين موضوع پيشنهاد شده است اما پارامترهاي مختلف دخيل در آن بررسي و تحليل نشده‌اند. در اين مقاله پس از مرور ايده سونار مربوطه و الگوريتم تصويرسازي در آن،‏ برای اولین بار به بررسي تحليلي عوامل موثر بر تصوير سازي از اهداف متحرك زير آب مانند ابعاد،‏ عمق،‏ فاصله و نحوه حرکت هدف،‏ مشخصات و عمق قرارگيري سونار و پارامترهاي مختلف کانال آب در این نوع سونار پرداخته خواهد شد و شرايط و محدوديت‌هاي تصويرسازي در شرايط عملي استخراج خواهد شد. با انجام شبيه‌سازي‌ تاثير تغييرات اين پارامترها در تصوير ايجادي از هدف،‏ نتايج تحليل‌هاي صورت گرفته ارزيابي و صحه‌گذاري خواهد شد.

چکیده (انگلیسی):

For acoustic imaging of underwater moving target, multi-static inverse synthetic aperture sonar idea can be used. Although, proper imaging algorithm has been derived but related parameters have not been discussed. In this paper, after reviewing multi-static inverse synthetic aperture sonar idea and relevant imaging algorithm, effective factors on underwater imaging of moving target such as target dimensions, range, depth and movement, sonar depth and specifications and underwater acoustic channel characteristics are analyzed and practical imaging limitations are derived for the first time. Effects of mentioned factors on target image are simulated and accuracy of analysis is validated.

Keywords:
Inverse Synthetic Aperture Sonar(ISAS), Multi-static Inverse Synthetic Aperture Sonar(MISAS), Virtual Resource, Back Projection Algorithm

فایل مقاله : [دریافت (1.9 MB)] ‏427 دریافت تاكنون
صاحب امتیاز:
صنایع الکترونیک ایران
مدیر مسئول:
- - -
سردبیر:
آقای دکتر محمد کاظم مروج فرشی
مدیر داخلی:
علی طیبی