+ - دوره ۸ ‏(۱۳۹۶)
مدل سازی مبدل SIDO بوست/بوست با استفاده از روش فلوگراف سیگنال و طراحی کنترل کننده چندمتغیره برای آن
عنوان (انگلیسی): Signal Flow Graph Modelling and Multivariable Controller of a SIDO DC-DC Boost/Boost Converter.
نشریه: فصلنامه صنایع الکترونیک
شماره: فصلنامه صنایع الکترونیک (دوره: ۸، شماره: ۱ (بهار ۹۶))
نویسنده: مجید عباسی ، احمد عفیفی ، محمد رضا علیزاده پهلوانی
کلیدواژه‌ها : فلوگراف سیگنال ، تنظیم متقابل ، مبدل SIDO ، کنترل چند متغیره.
کلیدواژه‌ها (انگلیسی): SIDO Converter , Multivariable Control , Cross regulation , Signal flow graph modelling
چکیده:

در این مقاله یک مبدل تک القاگر-دو خروجی (SIDO ) مورد مطالعه قرار گرفته است. یکی از مشکلات عمده این نوع از مبدل ها پدیده تنظیم متقابل می باشد که می تواند در بعضی از موارد منجر به ناپایداری آن گردد. از طرفی مدل کردن این نوع از مبدل ها به دلیل نحوه عملکرد و تعداد زیاد المان ها و خروجی ها از پیچیدگی خاصی برخوردار است. طراحی کنترل کننده ای که بتواند خروجی ها را به صورت مستقل کنترل کند مستلزم داشتن مدل دقیق از رفتار این نوع از مبدل ها می باشد. در این مقاله ساختار بوست/بوست یک مبدل تک القاگر-دو خروجی با استفاده از روش فلوگراف سیگنال ( SFG)‎ مدل شده و صحت عملکرد آن مورد بررسی قرار گرفته است. سپس با استفاده از مباحث مطرح در حوزه کنترل سیستم های چند متغیره،‏ کنترل کننده مناسب جهت حذف مشکل تنظیم متقابل طراحی و نتایج شبیه سازی آن به نمایش درآمده است.

چکیده (انگلیسی):

In the present paper the structure of a single inductor double output converter (SIDO) has been studied. One of the major challenge, to design a controller in SIDO Converters, is removing the cross-regulation among the outputs. On the other hand, the multi-stages operation of SIDO converters cause, to achieve the model which predicts their all behaviors, be more difficult than typical converters. In this paper a SIDO Boost/Boost converter is modeled by a systematic signal flow graph (SFG) modelling. Based on obtained model a multivariable control scheme has been proposed to reduce the cross regulation of the output. Finally Simulation results are included to show the validity of the obtained model and the designed Controller.

فایل مقاله : [دریافت (960.3 kB)] ‏246 دریافت تاكنون
صاحب امتیاز:
صنایع الکترونیک ایران
مدیر مسئول:
- - -
سردبیر:
آقای دکتر محمد کاظم مروج فرشی
مدیر داخلی:
علی طیبی