+ - دوره ۸ ‏(۱۳۹۶)
حذف نویز از تصاویر مادون قرمز با استفاده از تبدیل موجک و فیلترهای حوزه مکان
عنوان (انگلیسی): Infrared image denoising by wavelet transform and spatial filters
نشریه: فصلنامه صنایع الکترونیک
شماره: فصلنامه صنایع الکترونیک (دوره: ۸، شماره: ۱ (بهار ۹۶))
نویسنده: علی محمودی گرده رشت ، ابوالفضل چمن مطلق ، علی ناصری ، مهدی نصیری
کلیدواژه‌ها : فیلتر میانه ترکیبی ، حذف نویز تصویر ، تبدیل موجک ، فیلتر وینر
کلیدواژه‌ها (انگلیسی): Wiener Filter , Image Denoising , Wavelet Transform , Hybrid Median Filter
چکیده:

در پردازش تصویر،‏ گرفتن عکس یک وظیفه معمول و طبیعی محسوب می‌شود. نویز معمولاً هنگام گرفتن تصویر و ارسال آن از منابع خاصی وارد تصویر شده و آن را تخریب می‌کند و پاک کردن آن بسیار دشوار است. برای دستیابی به تصویر بدون نویز،‏ فیلترهای غیرخطی بهتر از خطی کار می‌کنند. در این مقاله روشی مؤثر و مقاوم در برابر نویز برای بازیابی تصاویر مادون‌قرمز ارائه می‌شود. در روش پیشنهادی ابتدا یک فیلتر میانه ترکیبی بهبود یافته معرفی شده،‏ سپس با بکارگیری آن در کنار فیلتر وینر و روش حذف نویز مبتنی بر تبدیل موجک،‏ عملیات حذف نویز صورت می‌گیرد. در روش‌ ارائه شده،‏ ایده ترکیب فیلترهای حوزه مکان و حوزه تبدیل،‏ جهت پوشش محدودیت‌های این دو حوزه بکار گرفته شده است. نتایج شبیه‌سازی‌ها نشان می‌دهد که روش‌های ارائه شده نسبت به بسیاری از روش‌های مطرح حذف نویز،‏ چه از لحاظ پارامتر بیشینه‌ی نسبت سیگنال به نویز و چه از لحاظ کیفیت تصویر کارایی بالاتری دارند

چکیده (انگلیسی):

In image processing, a natural and normal action is to capture an image. In capturing an image, interfering noise from certain sources contaminates the image and degrades its quality. This noise may not be erased easily. Non linear filters can achieve noiseless pictures better than linear ones. In this article, an effective and robust method against interfering noise in restoration of infrared images is proposed. An improved hybrid median filter is initially introduced in this proposal, and in conjunction with a Wiener filter the noise is removed using a method based on wavelet transform. Combination of spatial and wavelet transform domain filters is the idea proposed in this paper to cover the shortcomings of both domains. The results of simulations show that the proposed methods are better than other popular noise rejection methods in terms of image quality and PSNR.

فایل مقاله : [دریافت (1.3 MB)] ‏331 دریافت تاكنون
صاحب امتیاز:
صنایع الکترونیک ایران
مدیر مسئول:
- - -
سردبیر:
آقای دکتر محمد کاظم مروج فرشی
مدیر داخلی:
علی طیبی